ОПАРИК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

Музикознавець, викладач класу загального фортепіано

Кандидат мистецтвознавства (2007), доцент (2011).

Закінчила з відзнакою Івано-Франківське музичне училище імені Д. Січинського (1981),

Львівську державну консерваторію імені М.В. Лисенка за спеціальністю «Фортепіано» (1987).

З 1987 р. працює в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника викладачем фортепіано на посадах асистента кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (1987), асистента, концертмейстера кафедри музики з методикою її викладання (1988), кафедри співу і диригування (2002), доцента кафедри академічного інструментального виконавства (2007), доцента кафедри музикознавства та методики музичного виховання (2012), доцента кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва (2016).

Викладає дисципліни «Загальне фортепіано», «Читка партитур», «Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін» для студентів 1-3 курсів ОКР «бакалавр», «Музична текстологія» для аспірантів 2 року навчання за спеціальністю «Музичне мистецтво». Здійснює наукове керівництво бакалаврськими, дипломними та дисертаційними роботами.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання” за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво (науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор Катрич О.Т.). Наукові інтереси охоплюють проблеми мистецької комунікації у сфері музичного виконавства, психології музичного спілкування та слухацького сприйняття, питання піаністичного мистецтва та фортепіанної педагогіки.

Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

 

Основні публікації

Монографія

Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія / ред.-упоряд. Л. Опарик; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Ін-т мистецтв, каф. музикознав. та метод. муз. вихов. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. 304 с.

 

Статті у фахових виданнях України з мистецтвознавства

 1. Опарик Л. Фортепіанно-виконавське мистецтво ХХ століття як естетичний феномен. Молоде музикознавство. Наукові збірки ЛДМА ім. М.В.Лисенка. Львів, 2002. Вип. 7. С. 101–110.
 2. Опарик Л. Комунікативний аспект музично-виконавського висловлювання. Музичне виконавство. Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Київ, 2003. Кн. 9. Вип. 26. С. 215–225.
 3. Опарик Л. До визначення поняття «музичне спілкування». Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛДМА ім. М.В.Лисенка. Львів, 2004. Вип. 9. С. 143–153.
 4. Опарик Л. Музично-виконавське висловлювання як чинник художньої цілісності музичного твору. Художня цілісність як феномен музичної творчості та виконавства. Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. Київ, 2005. Вип. 48. С. 207–213.
 5. Опарик Л. Концепція адресата музично-виконавського висловлювання в аспекті художнього спілкування музикантів і слухачів. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. ХІІ–ХІІІ. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. С. 175–179.
 6. Опарик Л. Спроба ідентифікації національного музично-виконавського стилю (в дзеркалі піаністичного мистецтва Любки Колесси). Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство (до 70-річчя заснування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника). Вип. 17–18. Івано-Франківськ, 2009–2010. С. 35–41.
 7. Опарик Л. До визначення поняття «музично-виконавське висловлювання». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. № 1. 2010. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. С. 71–77.
 8. Опарик Л.М. Архетипи музично-виконавського висловлювання як чинники стилетворення в процесах музичного спілкування. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць НАКККіМ. Вип. 19. Київ: Міленіум, 2011. С. 44–51.
 9. Опарик Л. Мовленнєвий підхід у дослідженні комунікативної функції музичного виконавства. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки та Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. / ред. кол. : В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк та ін.; упоряд. О. І. Коменда. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. Вип. 8. С. 5–15.
 10. Опарик Л.М., Гусар Д.О. Інноваційна методика Василя Куфлюка у контексті вітчизняних та зарубіжних концепцій розвитку музичного слуху. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1 (11). 2020. С. 20-22.
 • Опарик Л. Поняття комунікативної дистанції крізь призму музично-виконавського висловлювання. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 23. Івано-Франківськ, 2011. С. 198–203.
 • Опарик Л. Мовленнєвий підхід у дослідженні національного музично-виконавського стилю (у світлі піаністичного мистецтва Любки Колесси та Марії Крушельницької). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип. 12. Львів, 2013. С. 59–67.
 • Опарик Л. Про зміст поняття «аура музично-виконавського висловлювання». Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 28–29. Ч. 2. Івано-Франківськ, 2014. С. 107–113.
 • Опарик Л. Музичне спілкування як чинник формування стилю сприйняття. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 30–31. Ч. 2. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. С. 112–117.
 • Опарик Л. Образ слухача в аспекті виконавської концепції музичного твору. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 32–33. Ч. 2. Івано-Франківськ: Фоліант, 2016. С. 108–114.

 

Навчально-методичні видання

 1. Опарик Л.М. Теорія та методика читання музики з листа в класі фортепіано : методичні рекомендації для студентів вищих музичних навчальних закладів. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2010. 34 с.
 2. Опарик Л.М. Методичні аспекти фортепіанно-виконавського формотворення : методичні рекомендації для студентів вищих музичних навчальних закладів. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2010. 39 с.
 3. Опарик Л.М. Самостійна робота студента в класі загального фортепіано : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2017. 48 с.
 4. Опарик Л.М. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» ОКР «бакалавр». Івано-Франківськ, 27 с.
 5. Опарик Л.М. Розвивальне навчання у процесі фортепіанної підготовки студента-музиканта : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ, 2018. 43 с.
 6. Опарик Л.М. Загальне фортепіано : хрестоматія. Івано-Франківськ, 2018. 118 с. URL: http://lib.pu.if.ua/elibrary-res.php?a=хрестоматія&nom=2.
 7. Опарик Л.М. Читка партитур : хрестоматія. Івано-Франківськ, 2019. 46 с. URL: http://lib.pu.if.ua/elibrary-res.php?a=хрестоматія&nom=2.
 8. Опарик Л. М., Гусар Д. О. Полімодальний розвиток абсолютного музичного слуху : методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2021. 74 с.

 

Статті у збірниках наукових статей, матеріалів конференцій

 1. Опарик Л. Музичне спілкування крізь призму озвученого твору. Семантика мови і тексту: зб. статей VIII Міжнародної наук. конф. (м. Івано-Франківськ, 22-24 жовтня 2003 р.). Івано-Франківськ : Плай, 2003. С. 369–375.
 2. Опарик Л.М. Комунікативний принцип як чинник стилетворення в процесі музично-виконавської інтерпретації. Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Луганськ, 13-14 березня 2008 р.). Луганськ-Арт, 2008. С. 131–137.
 3. Опарик Л. Дует Ф.Крейслера та С.Рахманінова в ракурсі комунікативних аспектів музичного виконавства. Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій: матеріали Міжнародної наук.-теорет. конф. (Харків, 26-27 березня 2009 р.). Харків: ХДАК, 2009. С. 96–97.
 4. Опарик Л.М. Методичні аспекти комунікативного підходу в процесі музично-виконавської інтерпретації. Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін: зб. матеріалів Всеукраїнської відкритої наук.-практ. конф. (Суми, 7-9 квітня 2011 р.). Суми: Вінніченко М.Д., 2011. С. 138–140.
 5. Опарик Л. Музично-виконавська інтерпретація як фактор спілкування в художньому просторі культури. Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи: зб. наук. статей. Вип. ІІ. Мелітополь: Друкарня «Люкс», 2012. С. 7–12.
 6. Опарик Л.М. Перспективи практичної реалізації мовленнєвого підходу в процесі музично-виконавського навчання. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Мукачеве, 22-23 березня 2012 р.). Мукачеве: МДУ, 2012. С. 59–61.
 7. Опарик Л. Національно-стильові риси українського піаністичного мистецтва в ракурсі сучасних тенденцій епохи. Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм: зб. матеріалів Всеукр. наук.-прак. конф. (Івано-Франківськ, 24-25 квітня 2013 р.). Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. С. 229–234.
 8. Опарик Л.М. Питання методології дослідження мовленнєвої природи музично-виконавської інтерпретації. Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Луганськ, 13-14 березня 2014 р.). Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2014. С. 260–265.
 9. Опарик Л.М. Типологічні аспекти міжособистісного спілкування у процесі фортепіанного навчання. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Мукачеве, 13-14 березня 2014 р.). Мукачеве : МДУ, 2014. С. 101–103.
 10. Опарик Л. Піаністичне мистецтво Марії Крушельницької у дзеркалі національного музично-виконавського стилю. Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія / ред.-упоряд. Л. Опарик. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. С. 135–143.
 11. Опарик Л. Типологічні особливості процесу фортепіанного навчання. Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія / ред.-упоряд. Л. Опарик. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. С. 234–244.
 12. Опарик Л.М. Аспекти когнітивного підходу в процесі музично-виконавського навчання. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : зб. матеріалів І Міжнародної наук.-практ. конф. (Мукачево, 20–21 квітня 2017 р.). Мукачево : РВВ МДУ, 2017. С. 156–159.
 13. Опарик Л.М. Формування виконавської концепції музичного твору в процесі фахової підготовки студента-музиканта. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 19–20 квітня 2018 р.). Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. С. 132–135.
 14. Опарик Л. Комунікативний аспект виконавського стилю Любки Колесси. Мистецтво української діаспори ХХ – початку ХХІ століття як складова системи національної культури : зб. матеріалів міжнародної наукової Інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, червень-вересень 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019.
 15. Опарик Л.М., Гусар Д.О. Інноваційна методика Василя Куфлюка у контексті вітчизняних та зарубіжних концепцій розвитку музичного слуху. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 22–23 квітня 2020 р. Мукачево : Вид-во МДУ, 2020. С. 87–90.
 16. Опарик Л.М., Гусар Д.О. Інноваційний потенціал методики розвитку абсолютного музичного слуху. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 14–15 квітня 2021 р.). Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. С. 174-177.
 17. Опарик Л.М., Гусар Д.О. Психологічні аспекти інноваційних методів розвитку абсолютного музичного слуху. Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку : збірник матеріалів Міжнародної наукової Інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 25–28 травня 2021 р.). Івано-Франківськ, 2021.
 18. Опарик Л.М. Семіотична модель Умберто Еко у проєкції на виконавську інтерпретацію музичного твору. Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 706-710.

 

Діяльність

Робота у складі науково-методичній комісії з ліцензування спеціальності «Музичне мистецтво» за напрямом підготовки «Доктор філософії в галузі мистецтва».

 

Участь в атестації науковців як офіційного опонента на захистах дисертацій:

Вавренчук І.А. «Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень» : спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво. Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2015;

Цзен Тао «Образ Китаю в європейському музичному мистецтві: жанрово-стильові аспекти» : спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво. Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. Львів, 2016.

 

Наукове керівництво

захищеною дисертацією Гусар Д.О. «Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті інноваційних методів формування абсолютного слуху музиканта-професіонала» : спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво. Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. Львів, 2017;

захищеними бакалаврськими роботами

Комаровська Ж.В. «Типологічні аспекти читання музики з аркуша в класі фортепіано» (2016);

Коцурска І.О. «Гендерні особливості сучасного гітарного виконавства» (2019);

магістерськими і дипломними роботами студентів

Гарбуз М.М. «Соціонічна характеристика особистості піаніста у контексті виконавського та педагогічного спілкування» (2013);

Шатурма В.П. «Мовленнєвий підхід у фортепіанному виконавстві та педагогіці» (2013);

Ло Тяньлун «Сучасні піаністи Китаю у дзеркалі міжнародного конкурсного руху» (2014);

Жураковська А.Ю. «Комунікативно-психологічні аспекти творчої діяльності концертмейстера-піаніста» (2015);

Йовбак К.В. «Стильовий підхід у практиці фортепіанного навчання» (2015);

Василів К.Д. «Еволюція ударної установки в контексті розвитку музичних стилів кінця XIX – початку XXI століття» (2019);

Вільчинський Д.Ю. «Постать Девіда Ґаррета у дзеркалі постмодерних тенденцій сучасного скрипкового виконавства (2019);

Дмитраш П.О. «Комунікативні особливості музичного виконавства на ударних інструментах» (2019).

 

Організація й проведення лекцій-концертів та підготовка студентів класу фортепіано до сольних виступів на університетських концертах і профорієнтаційних заходах у музичних школах міста й області.

Гусар Д.О., Опарик Л.М. Полімодальний розвиток абсолютного музичного слуху : методичні рекомендації. Івано-Франківськ, 2021. 74 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Музична україністика: європейський контекст: колект. монографія / ред.-упоряд. Л. Опарик; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника», Ін-т мистецтв, каф. музикознав. та метод. муз. вихов. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2015. 304 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Адреса: каб.405, навчальний корпус Навчально-наукового Інституту мистецтв, вул. Академіка Сахарова, 34-А, м. Івано-Франківськ, 76014 , тел.: (0342) 52-34-29

e-mail: kmunim@pnu.edu.ua

e-mail: oparyklarysa@ukr.net

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника