ФАБРИКА-ПРОЦЬКА ОЛЬГА РОМАНІВНА

 

Доктор мистецтвознавства, професор
Фабрика-Процька Ольга Романівна
ORCID iD 0000-0001-5188-1491

 

Персональна інформація

1975 року народження.

 1. У 1990 році закінчила ЗОШ №11 м. Івано-Франківська.
 2. У 1994 році — випускник музичного училища ім. Дениса Січинського (м. Івано-франківськ).
 3. У 1999 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю «Музичне виховання» (диплом ВА №11894810). Додаток до диплома спеціаліста/магістра з відзнакою. Здобула кваліфікацію викладача музики.
 4. Кандидат мистецтвознавства з 2008 року.

Кандидатську дисертацію захистила «25» січня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Львівської державної музичної академії імені М.В.Лисенка Міністерства культури і туризму України, номер диплома ДК №  045807.

 1. Основні етапи педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації:

01.09.2008 р. — переведена на в.о. доцента (0,75 ставки) кафедри народних інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до обрання за конкурсом (наказ №138-к від «24» жовтня 2008 р.);

01.09.2009 р. — переведена на повну ставку в. о. доцента кафедри народних інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до обрання за конкурсом (наказ №157-к від «15» жовтня 2009 р.)

08.12.2009 р. — призначена на посаду доцента кафедри народних інструментів і музичного фольклору до 08.12.2014 р. (на п’ять років) у зв’язку з обранням за конкурсом на цю  посаду (наказ №13-к від «29» січня 2010 р.)

17.01.2014 р. — присвоєно вчене звання ДОЦЕНТА кафедри народних інструментів і музичного фольклору (протокол №1/02-Д) номер атестата доцента 12ДЦ № 037224, Київ.

01.09.2017 -01.09.2019 – навчання у докторантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

6. 11 травня 2021 року у на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.02 у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського (м. Київ) відбувся успішний захист на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Ольги Романівни Фабрики-Процької на тему «Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону в контексті ідентифікаційних процесів ХХ – початку ХХІ століть» за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Диплом ДД № 011681 від 29 червня 2021 р.

Атестат ПРОФЕСОРА
(АП № 004185 від 09.08.2022 р.)

 

Основні публікації

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Фабрика-Процька О. Збереження національних традицій на міжнародних фестивалях «Лемківська ватра». Вісник Прикарпатського університету. Мистетвознавство. 2009–2010. Вип. 17–18. Івано-Франківськ. С. 41–44. URL : https://art.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/9/2018/02/visnyk-myst-2009-17-18.pdf
 2. Фабрика-Процька О. Р. Лемківські пісні у сучасному репертуарі виконавців на народних інструментах. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І.Чайковського. Вип. 6. [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. С. 139–145.  
 3. Фабрика-Процька О. Р. Трансформація лемківської традиційної культури в Україні ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І.Чайковського. Вип.7. [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. С. 369–374. 
 4. Фабрика-Процька О. Р. Збереження традицій русинів-українців Східної Словаччини у сучасний період: проблеми ідентифікації та асиміляції. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2011. Вип. 21–22. Івано-Франківськ. С. 152–157.
 5. Фабрика-Процька О. Р. Пісенний фольклор лемків у контексті національної культури України ХХІ століття. Мистецтвознавчі записки. Вип. 20. [ред. кол. Шульгіна В. Д., Романенкова Ю. В., Редя В. Я., Бітаєв В. А. та ін.] Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. «Міленіум», 2011. С. 295–302. URL : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=677413
 6. Фабрика-Процька О. Р. «Бескид» — оберіг лемківського пісенного фольклору. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 23. До 10-річчя Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2011. С. 186–194. URL : http://194.44.152.155/files/Visniki/visnyk-myst-2011-23.pdf
 7. Фабрика-Процька О.Р. Рекрутські та вояцькі народні пісні закарпатських лемків. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 28–29. Ч.ІІ. Івано-Франківськ. С. 199-202. URL : Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2014. Вип. 28–29. Ч.ІІ.URL : irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64
 8. Фабрика-Процька О.Р. «Вигнані з раю» лемки. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 30–31. Ч. ІІ. Івано-Франківськ. С. 201–203. URL : 194.44.152.155 › files › Visniki › mystectvo PDF
 9. Фабрика-Процька О.Р. Види трансформацій пісенного фольклору лемків України (сучасний період). Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 36. С. 92–
 10. Фабрика-Процька О.Р. Діяльність громадсько-культурних лемківських організацій США, Канади та України ХХ століття. Питання культурології. КНУКіМ, Київ, 2017. Вип. 33. С. 109– URL : file:///C:/Users/1/Downloads/Pkl_2017_33_12%20(1).pdf
 11. Фабрика-Процька О.Р. Вечорниці («вечірки») русинів-лемків в контексті традиційної культури. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 37. С. 63–
 12. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка презентацій народного музичного мистецтва на фольклорних фестивалях українського західного пограниччя. Народознавчі зошити. №1 (145), Львів, 2019. С. 208– DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.208
 13. Фабрика-Процька О. Р. Характеристика суспільно-культурного середовища етнічних груп (русинів, лемків та руснаків) в історичному контексті. Питання культурології. Випуск 35. Київ, видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 226–237. DOI: 31866/2410-1311.35.2019.188820
 14. Фабрика-Процька О.Р. Динаміка культурної та етнічної ідентифікації на українському пограниччі в період сьогодення. Мистецтвознавчі записки. НАККіМ, Вип. 36. Київ, ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. С. 28–33. URL : https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Mystetstvoznavchi_zapysky/MZ_36.pdf
 15. Фабрика-Процька О. Фестиваль «Лемківська ватра» як важлива складова мистецької українсько-польської співпраці. Народознавчі зошити. № 1 (151). Львів, С. 200–206. DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.01.200
 16. Фабрика-Процька О. Діяльність Піддуклянського ансамблю пісні й танцю «PULS» (Пряшів) в контексті збереження духовної культури русинів та українців Східної Словаччини. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Зб. наук. праць. 2020. С.205–213. DOI: 10.31866/2410-1176.42.2020.207656 URL : file:///C:/Users/1/Downloads/207656-468725-1-PB%20(1).pdf
 17. Фабрика-Процька О. Р. Народнопісенні публікації митців Закарпаття в контексті історіографії. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Франка / ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2020. Вип. 28.Том 5. С. 204– DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/28.208919
 18. Потапчук Т., Клепар М., Фабрика-Процька О. Музичне мистецтво як засіб формування морально-духовних цінностей молодших школярів. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 14 / упоряд. О.Б. Петренко; ред.. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : PДГУ, 2021. С. 100-107. DOI: 10.35619/iiu.vli346
 19. Осипенко Я., Фабрика-Процька О. Фестиваль «Дністер-фест» у контексті культурно-мистецької панорами Буковини. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Франка / ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2021. Вип.  Т. 2. 2021. С. 4–10.
 20. FabrykaProtska O. The figure of Yurii Kostiuk in the context of music culture of Ukraine and Slovakia. Pedagogicka a umelecka interpretacia hudobneho diela. Recenzovany nekonferenčny vedecky elektronicky zbornik Katedry hudby IHVU Prešovskey univerzity v Prešove. Prešov, 2022. 133-141. ISBN 978-80-555-2993-6 (Slovenska Respublika)

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ТА ЗБІРНИКАХ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-МЕТРИЧНИХ БАЗ

 1. Фабрика-Процька О. Р. Історико-культурна ідентифікація Карпатського пограниччя. Музичне мистецтво і культура. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової. ОдесаВид. дім «Гельветика», 2022. Вип.34, кн.. 2. С.5- 19ISSN: 2524-0447  DOI https://doi.org/10.31723/2524-0447-2022-34-2-1
 2. ФабрикаПроцька О.РНародні пісні українців Східної Словаччини ІІ половини ХХ століття у джерелознавчому аспектіАктуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. прмолодих вчених Дрогобицького держ. пед. унту ім. І. Франка / ред.-упоряд. В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря. Дрогобич: Вид.дім «Гельветика», 2022. Вип. 56.Т.3 С. 53-57. ISSN 2308-4855 (Print) ISSN 2308-4863 (Online)
 3. Dutchak V.,Cherepanyn M., Bulda M., PaliichukІ.,Fabryka-Protska O. Higher academic folk-instrumental music education: ukrainian experience and specifics of development. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Special issue 11/01/XV. (VOL. 11, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XV.). Р. 103–108. Web of Science. http://www.magnanimitas.cz/11-01-xvTetiana Potapchuk, Olga
 4. FabrykaProtska, Liubov Gunder, Violetta Dutchak, Yaroslav Osypenko, Kateryna Fomin, Nataliia Shvets. Use of Innovation and Information Technologies In Music Lessons IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security Publication Date : December 5, 2021 Journal ISSN : 1738-7906 Volume Number: Vol.21, No.12 300-308. URL : http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211242.pdf https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.42) (Web of Science).(https://publons.com/researcher/4354128/olga-fabryka-protska/)
 5. Фабрика-Процька О. Р. Історіографія та проблематика досліджень музичного фольклору лемків України. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: видав. дім «Гельветека», 2018. Вип. Том 1. С. 60–65. URL : http://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/13.pdf
 6. Фабрика-Процька О.Р. Музичний фольклор як ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: видав. дім «Гельветика», 2018. Вип.20. Том 3. С. 46– URL : http://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/11-4.pdf
 7. Фабрика-Процька О.Р. Етнічна ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) крізь призму музичного фольклору. Соціально-гуманітарний вісник. Вип.20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 77– 80. URL : http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Vypusky-20-21.pdf
 8. Фабрика-Процька О.Р. Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації. Молодий вчений.  №8 (60), серпень 2018, Херсон, видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 32– URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/8.pdf
 9. Фабрика-Процкая О.Р. Развитие национальных и этнических идентичностей жителей Карпатской Руси в историческом контексте. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25. Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы і літературы НАН Беларусі ; навук. Рэд. А.І. Лакотка. Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 220–URL : http://www.imef.basnet.by/Sborniki/pytanni_25.pdf
 10. Фабрика-Процька О.Р. Діяльність суспільно-культурних лемківських організацій США і Канади ХХ ст. (загальна характеристика). Американська історія та політика: науковий журнал. №5. Київ, 2018. С. 95– URL : file:///C:/Users/1/Downloads/ahp_2018_5_12%20(1).pdf
 11. Фабрика-Процька О.Р. Функціонування словацько-українського пісенного фольклору на прикладі фестивалю «Маковицька струна»). Вісник КНУКіМ. Серія «Музичне мистецтво». Том 2, №1, Київ, 2019. С.71–79. URL : DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171790
 12. Фабрика-Процька О.Р. Постать Юрія Костюка в контексті української музичної культури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 24. Том 2. С.46– URL : DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/24.176798
 13. Фабрика-Процька О.Р. Народні колядки в контексті обрядової культури лемків. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич. Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 25. С. 49– URL : DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.0/25.178936
 14. Fabryka-Protska Olga. MUSEUM-SKANSENS OF LEMKO’S CULTURE IN THE CONTEXT OF THE APPROVAL AND CONSERVATION OF UKRAINIAN IDENTITY. Word Science, № 8(48) Vol.3, August 2019. RS Global Sp. z O.O., Warshawa, Poland. S. 50–53. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31082019/6647
 15. Фабрика-Процька О.Р. Пісенність бачвансько-сремських русинів Воєводини у спадщині фольклористів кінця ХІХ – І половини ХХ ст. Українці Хорватії. Матеріали та документи. Кн.4. [Упор. С. Бурда]. Загреб: Українська громада Республіки Хорватія, Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар», 2021. С.103-109.
 16. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка вибіркових дисциплін з музичної регіоналістики в Навчально-науковому Інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Scientific and pedagogical internship «Experience of teaching disciplines in the field of culture art in Ukraine and EU countries: traditions and new approaches» : Internship proceedings, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С. 53-58.
 17. Yaroslav SverliukOlga OleksiukDmytro MazurOlga FabrykaProtskaOlena RebrovaLiliia SverliukActualization of the professional self-concept in the future orchestra conductors training. LAPLAGE EM REVISTA Publisher:UNIV FED SAO CARLOS , RODOVIA WASHINGTON LUIS, KM 235, SAN CARLOS, SAO PAULO, BRAZIL, 13565-905 ISSN / ISSN: 2446-6220 Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index. 2021-07-27 p.1-12
 18. Фабрика-Процька О.Р. Історіографія українського пісенного фольклору східної СловаччиниХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier.Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2021. S.645-652.

РОЗДІЛИ У ІНОЗЕМНИХ КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

 1. Fabryka-Protska O. Song folklore as an important element in the Lemkos cultural identity (Пісенний фольклор лемків як фактор збереження культурної ідентичності). Na Pograniczach. O stosunkach spolecznych I kulturowych. Redakcja naukowa: Robert Lipelt. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok, 2018. S.71–80.
 2. Fabryka-Protska O. Piduklyansky Ukrainian folk ensemble (PUNA-PULS) – popularize of folk traditions of the Ukrainian-Slovak borderland. (Піддуклянський український фольклорний ансамбль (ПУНА-ПУЛЬС) – популяризатор фольклорних традицій українсько-словацького пограниччя). Na Pograniczach. Z odleglej I bliskiej przeszlosci. Studia o stosunkach kulturowych. Redakcja naukowa: Robert Lipelt Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok, 2019. S. 127–141.
 3. Fabryka-Protska O. Folklore tradition as a system of the Ukrainian diaspora spiritual and cultural symbols // ART SPIRITUAL DIMENSIONS OF UKRAINIAN DIASPORA: collective scientific monograph (Dutchak V., Karas’ H., Dundiak I., Kozinchuk V., Kukuruza N., Novosiadla I., Fabryka-Protska O., Duda L., Fedorniak N., Obukh L., Kurbanova L., Sloniovska O.). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2020.
 4. Фабрика-Процька О. Р. Характеристика суспільно-культурного середовища етнічних груп (русинів, лемків та руснаків) в історичному контексті. Українці Хорватії. Матеріали та документи. Кн. 2. [Упор. Я. Бурда.] Загреб: Українська громада Республіки Хорватія, Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар», 2020. С. 256–263.https://istorstudio.kubg.edu.ua
 5. Фабрика-Процька О.Р. Пісенність бачвансько-сремських русинів Воєводини у спадщині фольклористів кінця ХІХ – І половини ХХ ст. Українці Хорватії. Матеріали та документи. Кн.4. [Упор. С. Бурда]. Загреб: Українська громада Республіки Хорватія, Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар», 2021. С.103-109.
 6. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка вибіркових дисциплін з музичної регіоналістики в Навчально-науковому Інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».Scientific and pedagogical internship «Experience of teaching disciplines in the field of culture art in Ukraine and EU countries: traditions and new approaches» : Internship proceedings, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С. 53-58.
 7. Фабрика-Процька О.Р. Specific museum of Ukrainian culture in Svidnik (Slovakia) in the context of national identity. Na Pograniczach Kultur i Narodow.Monografia. Redakcia naukowa: Piotr Fraczek, Jolanta Karolczuk. Tom XV. Sanok, 2021. P. 31-40. (Польща)
 8. Фабрика-Процька О.Р. Історіографія українського пісенного фольклору східної Словаччини. ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht”Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020.Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier.Georg Olms Verlag – UB Ludwig-Maximilians München, 2021.P.629-636. (Німеччина)
 9. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка національної, етнічної а культурної ідентифікації на українському пограниччі. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ RUTHENIAN STUDIES 5. Филозофски факултет Оддзелєнє за русини стику. Универзитет у Новим Садзею Нови Сад, 2021. С. 55-66. ISSN 2560-3612 e-ISSN 2560-3914 doi 10.19090/rs.2021.5. doi 10.19090/rs.2021.5.55-66

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Фабрика-Процька О.Р. Збереження та відродження лемківської музичної культури на Західній Україні на межі ХХ-початку ХХІ ст. Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя): зб. наук. пр. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; редколегія: Цепенда І.Є., Загороднюк А.В., Грицан А.В., Бойчук Б.В., Дутчак В.Г., Кузенко П.Я. Івано-Франківськ: «ЯРИНА», 2017. С. 282–286.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Пісні українців-русинів Сербії у творчому доробку фольклористів кінця ХІХ-першої половини ХХ століття. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2018. Вип.4. С. 293–299. https://scholar.google.com.ua/citations?user=FZHNa04AAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DFZHNa04AAAAJ%26citation_for_view%3DFZHNa04AAAAJ%3AabG-DnoFyZgC%26tzom%3D-120
 3. Фабрика-Процька О.Р. Джерелознавчі та соціокультурні аспекти дослідження музичного фольклору пограниччя. Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика: зб. наук. пр. інституту мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. [Загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. Вип.5. С.135–143.
 4. Фабрика-Процька О.Р. Виконавська діяльність народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина» у контексті розвитку українського народно-пісенного мистецтва (до 50-річного ювілею). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіст. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорялник Л.І. Горіна. Рівне: Волин. Обереги, 2019. С. 114–122.
 5. Фабрика-Процька О.Р. Лемківська культура у музейному просторі // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: творчі діалоги. Зб. наук. пр. / Наук. ред., упор. С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2020. 400 с. С. 160–174.

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Фабрика-Процька О.Р. Суспільно-політична і культурно-мистецька діяльність лемківських товариств на сучасному етапі. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку» : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2009. Київ : ДАКККіМ. 211–215.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Збереження національних традицій на міжнародних фольклорних фестивалях «Лемківська ватра». Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конгресу української діаспори): зб. матер. третьої Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. С. 555–558.
 3. Фабрика-Процька О.Р. Збереження традицій народнопісенної творчості русинів-лемків Східної Словаччини. Народознавчі студії В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті»: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації, Київ, 21-22 жовтня 2010 р. – Київ: ТОВ Видавництво «Сталь», 2010. С. 350–356.
 4. Фабрика-Процька О.Р. Етнічна музика в Україні в період сьогодення. Х культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Українська культура: виклики сьогодення: зб. матер. [упор. наук. ред.С.М.Садовенко], Київ, 31 травня 1 червня 2012 р. Київ: НАКККіМ, 2012. С.477–480.
 5. Фабрика-Процька О. Р. Діяльність лемківських товариств на Україні в період сьогодення: реалії та перспективи. Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Цього забути не можна!..», присвяч. 65-річчю депортації українців з території Польщі на Східну Україну (Луганськ, 2 жовт. 2009). Луганськ, 2010. С. 53–56.
 6. Фабрика-Процька О. Р. Лемківський фольклор у наукових студіях України і діаспори ХХ–ХХІ ст. Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…»: зб. матер. четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV Міжнародного конгресу світового українства), Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 590–596.
 7. Фабрика-Процька О.Р. Напрями вивчення лемківського фольклору ХХ –ХХІ ст. Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації: ХІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники : С.М. Садовенко, З.О. Босик]. Київ, 28-29 травня 2013. Київ: НАКККіМ, 2013. С. 136–147.
 8. Фабрика-Процька О.Р. Народний музичний інструментарій Польщі та України: сфери побутування. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 4. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. S.193–
 9. Фабрика-Процька О.Р. Пісенний фольклор лемків України: традиції та сучасність. «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття»: зб. матер. IV Міжнародної науково-творчої конференції. Київ, Одеса, 28-30 квітня 2015 р. С. 184–186.Фабрика-Процька О.Р. Трансформація пісенного фольклору лемків України у період сьогодення.Національні культури в глобалізованому світі: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. К., КНУКіМ, 2017. С. 155–157.URL :  http://kf.knukim.edu.ua/71-materiali-vseukrajinskoji-naukovoji-konferentsiji.html
 10. Фабрика-Процкая О.Р. Музеи лемковской культуры как центры сохранения духовной и материальной  культуры украинского субэтноса. Зборнік дакладау і тэзсау VIII Міжнароднай навукова-практычнай канфереэнцыі «ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНЫ СТАН КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВА культуры и искусств» (Мінск, Беларусь 7–8 верасня 2017года). / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 777–
 11. Фабрика-Процька О.Р. Пісенна культура лемків України як предмет культурологічного дослідження: збірник матеріалів VI Medzinarodne Karpatske Sympozium «Lemkovia, Bojkovia, Rusinidejiny, sucasnost, materialna a duchovna kultura» k Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a Akcie «Visla» v Polsku v roku 1947. Tomus VII, Cast 2. Editori: Michal Smigel, Bogdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych. Vydavatel: Belianum. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozoficka fakulta. Banska Bystrica, 2018. С. 227–239.
 12. Фабрика-Процька О.Р. Народний музичний інструментарій Польщі та України: сфери побутування. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 4. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. S.193–
 13. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка регіонально-культурної ідентичності українсько-європейського пограниччя в період сьогодення. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України; Нац. Акад.. кер. кадрів культ. І мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 98–100. URL : http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4490/document.pdf
 14. Фабрика-Процька О.Р. Етнокультурна специфіка українців-русинів Східної Словаччини. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі, матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2019 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С.74–78.
 15. Фабрика-Процкая О.Р. Вопросы идентификации украинцев Словакии в современный период. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2020. С. 708–710.
 16. Фабрика-Процька О., Рещук Н. Психологія музичного мислення гітариста-виконавця у науково-дослідницьких працях ХХ-початку ХХІ століть. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево, 2022. 185 с. С. 61-63.
 17. Фабрика-Процька О., Осипенко Я. Культурно-мистецьке життя Буковини у джерелознавчому аспекті. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: Зб. матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. Мукачево, 2022. 185 с. С.118-121.
 18. Фабрика-Процька О., Сидорак В. Специфіка патріотичних вокальних та інструментальних композицій: історія та сучасністьThe 2 nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 1078-1082.

 

Діяльність

На сторінках обласної газети «Галичина» за 24-30 грудня 2021 р. було опубліковано розгорнуту статтю про монографію «Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону: традиція, трансформація, ідентифікація» доктора мистецтвознавства, професора кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Ольгу Романівну ФАБРИКУ-ПРОЦЬКУ (автор статті Заслужений журналіст України Іван Гаврилович)

Мистецька палітра – Ольга Фабрика Процька – YouTube

www.youtube.com/watch?v=v6VIRWinLm0

20 серп. 2013 р. – У цьому випуску „Мистецької палітри” Ольга ФабрикаПроцька, кандидат мистецтвознавства, автор монографії „Пісенна культура лемків України ХХ – ХХІ ст.”

2. Організація та проведення зі студентами ІІ, ІІІ, ІV, V курсів «Музичне мистецтво» у співавторстві із кафедрою хореографічно-театрального мистецтва фольклорно-етнографічного свята «Андріївські вечорниці» (10.12.2015 р.)

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Звіт навчальної фольклорної практики

ІІІ курс,денна форма навчання,спец.”Музичне мистецтво”,Шкварок Діана,Сливка Оксана,Габор Мар’ян, Матіос Владислав,Івасюк Дмитро,Кочержат Святослав.

2023 -ІІІ курс,денна форма навчання,спец.”Музичне мистецтво”, Суханова Тетяна, Когутяк Христина, Дідоха Іван, Дроняк Іван, Зварич Назар, Іванічек Владислав, Мотлюк Василь, Настюк Андрій, Остап`юк Назар.

 

Контакти

Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ауд. 405, вул. Сахарова, 34а,

Навчально-науковий інститут мистецтв, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

olha.fabryka-protska@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника