ПАЛІЙЧУК ІРИНА СТЕПАНІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

музикознавець, викладач музично-теоретичних дисциплін.

Закінчила теоретичний відділ Дрогобицького державного музичного училища ім. В. Барвінського (1998), теоретико-композиторський факультет Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка (2003), аспірантуру  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2003–2006 р.р.) за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Український концерт для мідних духових інструментів (1950–2000): формування, усталення, модифікації жанру»  (2007 р.).

Педагогічну роботу розпочала у 2006 р. як викладач музично-теоретичних дисциплін Івано-Франківського державного музичного училища імені Дениса Січинського. Із 2008 р. – асистент кафедри музикознавства та акордеонного мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; із 2010 р. – доцент кафедри музикознавства та акордеонного мистецтва; із 2013 р. – доцент кафедри музикознавства та методики музичного виховання; із 2016 р. – доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва.

Читає лекційні курси «Історія світової музики», «Аналіз музичних творів», веде практичні заняття з вищевказаних курсів, а також із курсів «Гармонія», «Сольфеджіо», «Теорія музики».

Є автором 27 наукових праць, вміщених у фахових наукових виданнях, а також навчального посібника «Український концерт для мідних духових інструментів другої половини ХХ століття: теорія та історія жанру» з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», начально-методичних посібників із «Теорії музики» та «Історії західноєвропейської музики».

Є науковим керівником бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

У 2018 р. (30.01.2018–27.02.2018) пройшла стажування в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, відділі екранно-сценічних мистецтв та культурології; науковий консультант –  завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології, доктор мистецтвознавства Немкович Олена Миколаївна.

За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національного мистецтва, виховання студентської молоді, високий професіоналізм та з нагоди 10-ї річниці з часу заснування Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2011 р. нагороджена Грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради.

За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня університету у 2019 р. нагороджена Почесною грамотою.

За участь у дистанційному тренінгу “Я роблю це так(22-27 квітня 2020 р.) надано сертифікат кандидату мистецтвознавства, доценту Палійчук І.С.

За участь у дистанційному тренінгу “Я роблю це так” надано сертифікат кандидату мистецтвознавства, доценту Палійчук І.С.

 

Основні публікації

Статті у колективних монографіях

 1. ПалійчукІ.  Жанрово-стильові тенденції розвитку українського концерту для мідних духових інструментів другої половини ХХ століття //  Музична україністика: європейський контекст : колект. моногр. / ред.-упоряд. Л. Опарик.  Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. С. 185–196.
 2. Палійчук І. С.  Проблеми виконавства на духових інструментах у науковому доробку В. Апатського // Музична україністика: європейський контекст : колект. моногр. / ред.-упоряд. Л. Опарик. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. С. 124–134.
 3. Artistic Repertoire for Saxophone of Lviv Authors in the Aspect of Professional Performens’ Skill Education (Художній реперетуар для саксофона львівських авторів в аспекті виховання професійної майстерності виконавців) // Current Problems of Harmonization of Personality Development in the Modern Educational Space. Monograph / Editors: Olha Blaha, Sławomir Śliwa. Opole: Publishing House WSZiA. 2021. С. 86–98.
 4. Paliichuk I. Course «Composing Techniques of the XX – XXI Centuries» in the System of Bachelor’s Training in Specialty 025 Music Art. Палійчук IКурс «Композиторські техніки ХХ – ХХІ ст.» в системі підготовки бакалаврів за спеціальністю 025 музичне мистецтво Modern Directions of Improving the Quality of Pedagogical Activity in the Context of the Educational Modernization Process. (КУРС «КОМПОЗИТОРСЬКІ ТЕХНІКИ ХХ – ХХІ СТ.» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) Monograph. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2022P. 240–250

 Статті у фахових виданнях України з мистецтвознавства

 1. ПалійчукІ. С. Жанр валторнового концерту в творчості українських композиторів 70–90-х років ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. № 3. С. 79–84.
 2. Палійчук І. С. Жанрово-стильова взаємодія в українському концерті для мідних духових інструментів другої половини ХХ століття // Культура і Сучасність : альманах. К. : Міленіум, 2012. № 2.  С. 195–199.
 3. ПалійчукІ. С. Жанр концерту для мідних духових інструментів українських композиторів другої половини ХХ століття в курсі аналізу музичних творів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. К. : Міленіум, 2012. Вип. ХХІV. С. 483–491.
 4. ПалійчукІ. Жанр мініатюри для мідних духових інструментів у творчості українських композиторів 30–70-х років ХХ століття / І. Палійчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2017. Вип. 36. С. 84–92. 0,83 д.а.
 5. Палійчук І. С. Жанр мініатюри для мідних духових інструментів у творчості українських композиторів 80–90-х років // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2018. Вип. І. С. 160–166.
 6. Палійчук І. С. Жанр концерту для мідних духових інструментів у творчості Й. Ельгісера // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Ю. П. Богуцький, С. В. Виткалов, С. М. Волков та ін. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 28. С. 181–185.
 7. Paliichuk I. Genre and stylistic trends in the development of miniatures for brass instruments in the Ukrainian musical culture of 30–70s of XX century [Жанрово-стильові тенденції розвитку мініатюри для мідних духових інструментів в українській музичній культурі 30–70-х років ХХ століття]. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 3. С. 300–304.
 8. Палійчук І. С. Жанр сонати для мідних духових інструментів у творчості українських композиторів другої половини ХХ– початку ХХІ століть // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол.: Г. П. Чміль, В. Г. Виткалов, О. С. Афоніна та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2019.  Вип. 30.  С.  89–95. 
 9. Палійчук І. С., Теремко О. С. Збірник «Аплікатурні етюди для кларнета» С. Ригіна в аспекті виховання професіоналізму кларнетистів //  Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. Вип. 37. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. С. 105–109.
 10. Палійчук І. С., Яськів А. Б. Жанрово-стильові та виконавські особливості етюдів для саксофона Ж.-М. Лондейкса. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : ІДЕЯ-ПРИНТ, 2020. №3. С. 217–222.
 11. Палійчук І. С., Лесів Р. В. Жанрово-стильові та виконавські особливості збірки «П’єси для саксофона О. Мельника та Ф. Микитюка» // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021.  № 1. С. 142–145.
 12. Палійчук І. С. Жанрово-стильові та виконавські особливості творчості для духових інструментів В. Рунчака. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 1. С. 159–163.

 

Публікації у Web of Science

 1. Dutchak V., Cherepanyn M., Bulda M., Paliichuk І., Fabryka-Protska O. Higher academic folk-instrumental music education: ukrainian experience and specifics of development // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Special issue  11/01/XV. (VOL. 11, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XV.). Р. 103–108.

Статті у зарубіжних періодичних виданнях

 1. Палийчук И. С. Особенности сонатной формы в жанре концерта для медных духовых инструментов украинских композиторов 2-й половины ХХ в. // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І.Лакотка. Мінск : Права і эканоміка, 2018. Вып. 25. с. 99–105.

Навчально-методичні праці

 1. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історії світової музики» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 78 с.
 2. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Аналіз музичних творів» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 30 с.
 3. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Гармонія» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 38 с.
 4. ПалійчукІ. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Музична критика» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 35 с.
 5. Палійчук І. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Теорія музики» для студентів першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 54 с.
 6. Палійчук І. С. Методичні рекомендації до самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Теорія музики» для студентів першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) напряму підготовки 01 Освіта / Педагогіка. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 54 с.

Статті у збірниках наукових статей, матеріалів конференцій

  1. ПалійчукІ. С. Стилістичні тенденції розвитку української дитячої музики для акордеона та баяна останнього двадцятиліття ХХ – початку ХХІ століть // Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи : зб. наук. ст. Мелітополь : «Люкс», 2012. Вип. 2. С. 36–41.
  2. ПалійчукІ. С. Інструктивний педагогічний репертуар у процесі виховання виконавської майстерності саксофоністів-початківців (на матеріалі «25 етюдів для саксофона» В. Носова) // Простір і час сучасної науки : зб. матеріалів восьмої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19–21 квітня 2012 р. / Інститут наукового прогнозування, Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія) [та ін.].  К. : «ТК Меганом», 2012. Частина 3. С. 28–34.
  3. ПалійчукІ. С. Композиторська творчість для труби М. Бердиєва в контексті українського духового мистецтва другої половини ХХ століття // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : зб. наук. праць. Рівне : Волинські обереги, 2016. Випуск 8. С. 141–147.
  4. Палійчук І., Циганчук Я. Жанрово-стильові прикмети пісенно-хорової творчості для дітей Ж. Колодуб // «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки» : зб. наук. статей. Івано-Франківськ, 2016. С. 80–90.
  5. ПалійчукІ. Мініатюра для мідних духових інструментів Л. Колодуба в контексті еволюції жанру // Сучасна наука в мережі Internet : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. інтернет-конф., 20–22 лютого 2017 р. / Інститут наукового прогнозування, ЦНМС [та ін.]. К. : «ТК Меганом», 2017.  С. 83–96.
  6. ПалійчукІ., Павлюк Р. Етюди для саксофона М. Мюля в процесі виховання виконавської майстерності саксофоністів // Науковий потенціал 2017 : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. інтернет-конф., 20–22 березня 2017 р. / Інститут наукового прогнозування, ЦНМС [та ін.]. К. : «ТК Меганом», 2017.  С. 55–68.
  7. Палійчук І., Ломаєва А. Жанрово-стильові та виконавські // Актуальні проблеми сучасної науки в умовах глобалізації : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук. інтернет-конф., 17–19 2017р. / Інститут наукового прогнозування, ЦНМС [та ін.]. – К. : «ТК Меганом», 2017. – С. 73–83. – 0,38 д.а.
  8. ПалійчукІ. Типологічні моделі західноєвропейської сонати для гітари першої половини ХІХ століття // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце –Каунас –Алмати : Посвіт, 2017. – Випуск 3. – С. 211–216.
  9. Палійчук І., Пазин В. Жанрово-стильові та виконавські особливості кларнетової творчості В. Носова // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич –Кельце –Каунас –Алмати : Посвіт, 2018. – Вип. 4. – С. 279–286. (Дрогобич, 27–30 квітня, 2018).
  10. Палійчук І., Фреюк Л. Типологічні моделі флейтової сонати доби Бароко // Науковий журнал «Науковий огляд». К. : «ТК Меганом», 2018. № 4 (47). С. 162–174.
  11. Палійчук І., Ковбас В. Творча діяльність І. Чернова в контексті українського саксофонного мистецтва другої половини ХХ– початку ХХІ століть // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич –Кельце –Каунас –Алмати–Баку : Посвіт, 2019. – Вип. 5. – С. 198–203. (Дрогобич, 3–6 тарвня, 2019).
  12. Палійчук І., Слободян М. Навчально-методичний доробок М. Шапошникової в аспекті формування виконавської майстерності саксофоністів // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич –Кельце –Каунас –Алмати–Банська Бистриця : Посвіт, 2020. Вип. 6. С. 46–53.
  13. Палійчук І. С. Жанрово-стильові особливості мініатюри для мідних духових інструментів В. Кирейка [Електронний ресурс] // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : зб. наук. пр. : матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 р.). Київ, 2020. С. 108–113. URL : https://openscilab.org/wp-content/uploads/2020/05/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva_2020_05_15_tezy.pdf
  14. Палійчук І., Куш В. Жанрово-стильові та виконавські особливості Пасторальної угорської фантазії Ф. Доплера // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич –Кельце –Каунас –Алмати–Банська Бистриця : Посвіт, 2021. Вип. 7. С. 44–50.
  15. Палійчук І. Жанрово-стильові особливості циклу мініатюр для кларнета і фортепіано «Скульптурні птахи» В. Балея // Мистецтво. Культура. Освіта: збірник наукових праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Випуск 1. Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. С. 36–40. URL : https://art.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/9/2020/01/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1-2019.pdf
  16. Палійчук І. Жанрово-стильові метаморфози мініатюри для мідних духових інструментів у творчості українських композиторів ХХ століття Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку : збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-практична інтернет-конференції 25–28 травня 2021 р.). До 20-річчя Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2021. С. 120–126.
  17. Палійчук І., Маринович А. Передумови формування флейтового концерту в західноєвропейській музичній культурі ХVII– першої половини ХVIIІ століть Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / загальна редакція та упорядкування А. Душного. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2022. Вип. 8. С. 44–49.
  18. Палійчук І. Перспективи впровадження курсу «Історія електронної та комп’ютерної музики» в навчальний процес магістрів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (М-во культ. та інформ. політики України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец.Київ ,21–22 червня 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С. 100–101.

 

Діяльність

Патентно-ліцензійна діяльність

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87165

Палійчук І. С. Український концерт для мідних духових інструментів другої половини XX століття: теорія та історій жанру : навч. посіб. для студ. вищих муз. навч. закл. Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2013. – 180 с. Дата реєстрації 22.03.2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87166

Палійчук І. С. Практикум з курсу “Теорія музики” : навчально-методичний посібник для студентів першого курсу напрямом підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво. – Івано-Франківськ, 2013. – 70  с. Дата реєстрації 22.03.2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87167

Палійчук І. С. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Історія західноєвропейської музики” для студентів за напрямом підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво” спеціалізації «Оркестрові інструменти». Івано-Франківськ, 2013. – 50 с Дата реєстрації 22.03.2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87168

Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Гармонія» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 38 с. Дата реєстрації 22.03.2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87169

Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історії світової музики» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 78 с. Дата реєстрації 22.03.2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87170

Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Музична критика» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 35 с. Дата реєстрації 22.03.2019

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 87171

Палійчук І. С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з музично-теоретичних дисциплін курсу «Аналіз музичних творів» для студентів освітнього рівня «бакалавр», напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ : «Фоліант», 2019. 30 с. Дата реєстрації 22.03.2019

 

Контакти

Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ауд. 405, вул. Сахарова, 34а,

Навчально-науковий інститут мистецтв, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника”.

iryna.paliichuk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника