ДУТЧАК ВІОЛЕТТА ГРИГОРІВНА

доктор мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформація

 Закінчила Львівську державну консерваторію ім. Миколи Лисенка за спеціальністю “Бандура” (1990). Лауреат Всеукраїнського конкурсу бандуристів (Івано-Франківськ, 1988).

З 1990р. – викладач класу бандури Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, з 1999 р. – доцент кафедри музикознавства (2001).

Член Національної спілки композиторів України (1998).

Член Національної спілки кобзарів України (2002).

Лауреат премії Івано-Франківської обласної організації ВУТ “Просвіта” ім. Марійки Підгірянки та обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. Дениса Січинського (2005).

Кандидат мистецтвознавства (1996). Тема дисертаційної роботи “Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 70-90-х років. Творчість і виконавство”.

Доктор філософії (2006).

Професор (2012).

Доктор мистецтвознавства (2014).Тема дисертаційної роботи «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національно-культурному процесі ХХ – поч. ХХІ ст.».

Голова редколегії і відповідальний секретар “Вісника Прикарпатського університету. Мистецтвознавство”

Автор науково-публіцистичних та музичних програм на Івано-Франківському обласному радіо.

Автор чотирьох навчально-методичних посібників, численних публікацій наукового і навчально-методичного характеру з проблематики української музики, бандурного мистецтва України та діаспори, народної творчості.

Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів бандуристів.

 

Основні публікації

Монографія

1.Дутчак В. Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя : монографія / Віолетта Дутчак. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 488 с.+ 68 іл. 

Перелік публікацій Дутчак В.

Наукові статті за 2015 – 2019 рр.

 1. Дутчак В. Сучасні виміри естетики виконавства на бандурі. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. В. 30–31. Ч.ІІ Івано-Франківськ, 2015. С. 190–194. http://visnyk-art-pu.wixsite.com/visnyk-art-pu-if-ua/testimonials
 2. Дутчак В. Дослідження сучасного кобзарства у постатях. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. В. 30–31. Ч.ІІ. Івано-Франківськ, 2015. С. 280–282. http://visnyk-art-pu.wixsite.com/visnyk-art-pu-if-ua/testimonials.
 3. Дутчак В. Петро Терпелюк – репрезентант гуцульського музичного фольклору. Маестро Петро Терпелюк (упорядник О.Ровенко). Коломия : Вік, 2015. С. 79–84.
 4. Дутчак В. Основні тенденції в сучасному бандурному виконавстві України та української діаспори. Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні : історія і сучасність : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорядник Л.І. Горіна. Рівне: Волин. обереги, 2017.  С.5–15.
 5. Дутчак В. Музичні лейтмотиви Ганни Карась. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. На пошану доктора мистецтвознавства, професора Ганни Василівни Карась. В. 32. Івано-Франківськ, 2015. С. 9–14.
 6. Дутчак В. Микола Досінчук-Чорний – апостол бандури у світі. Кобзарство ХХ – поч. ХХІ ст. в іменах: його творці і хранителі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2015 р. Львів. 2015. С. 185–193.
 7. Дутчак В. Бандурне коло Василя Герасименка: педагогіка, творчість, конструювання інструментів. Кобзарство ХХ – поч. ХХІ ст. в іменах: його творці і хранителі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9-10 листопада 2015 р. Львів, 2015. С. 85–93.
 8. Дутчак В. Бандурне мистецтво в системі музичної культури української діаспори ХХ – початку ХХІ ст . Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 23. С. 175–180. https://histj.oa.edu.ua/assets/files/Dutchak.pdf
 9. Дутчак В. Джерелознавчі аспекти дослідження бандурного мистецтва діаспори. KELM (Knowledge, Education, Law and Management). Issue Year:15/2016. Issue No:  Page Range: 39–52 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=619166
 10. Дутчак В. Пісенно-романсова спадщина Богдана Янівського (до 75-річчя від дня народження). Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Збірник наукових статей. Частина ІІІ. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. С. 139–146.
 11. Дутчак В. Феномен бандури в українській діаспорі ХХ – початку ХХІ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» з нагоди 15-річчя кафедри українознавства ЛНМУ ім. Д. Галицького. Львів, 2016. С 265–269.
 12. Дутчак В. Современная конструкция бандуры: опыт Украины и украинской диаспоры // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. Мінск : Права і эканоміка, 2016.  С. 500–506. http://www.imef.basnet.by/Sborniki/pytanni_20.pdf
 13. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя як національно-культурний феномен ХХ – початку ХХІ століть. Вісник Львівського університету. Серія миство. Вип. 16. Ч. 2. С. 34–47.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3275

 1. Дутчак В. Традиційне кобзарство в середовищі української діаспори: історія і сучасність. Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2 червня 2017 р.) ; упоряд. К. П. Черемський. Харків : Видавець Олександр Савчук; НЦНК «Музей Івана Гончара», 2017.  С. 129–143. http://khotkevych.info/fond/wp-content/uploads/2017/06/tradycijni-muzychni-instrumenty-kobzariv-i-lirnykiv.pdf
 2. Dutchak V.The Ukrainian Bandura as a Musical Instrument of the Chordophone Group. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences. Vol. 4, No. 2, 2017 . Р. 125–http://lib.pu.if.ua/files/Visniki/Jornal%20pnu/4,2,2017.pdf
 3. Дутчак В. Комплексное взаимодействие составляющих искусства украинской диаспоры ХХ – начала ХХІ вв. как перспективное научное направление. Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 7–8 верасня 2017 года). Мінск : Права і эканоміка, 2018. С. 487–492. http://www.imef.basnet.by/Sborniki/Sbornik%20VIII.pdf
 4. Дутчак В. «Що сказав небіжчик?» Гамлет або sapienti sat : [4 лютого в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі відбулася прем’єра нео-Опери-жах “Hamlet”] Музика. 2017. № 2. С. 8–12.
 5. Дутчак В. Збереження, реконструкція і трансформація традиційного кобзарського репертуару в творчості бандуристів української діаспори кінця ХХ — початку ХХІ століття. Актуальні питання сучасного виконавства на традиційних кобзарських інструментах : Матеріали науково-практичної конференції (26–27 червня 2018 р.) ; упоряд. К. П. Черемський. Харків: Видавець Олександр Савчук; НЦНК «Музей Івана Гончара», 2018. С. 64–74. http://khotkevych.info/fond/wp-content/uploads/2018/05/Kobzarstvo_small.pdf
 6. Дутчак В. Творчість Остапа Вересая: від Миколи Лисенка до сучасності. Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика : збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2018. С. 248–
 7. Дутчак В. Сучасні фольклорні фестивалі на західному пограниччі України в контексті міжкультурyої комунікації. Na Pograniczach. O stosunkach spolechnych i kulturovych. PWSZ, Sanok, 2018. S.161–
 8. Дутчак В. Мистецькі здобутки бандуристів української діаспори США. Американська історія та політика: науковий журнал. № 5. К., 2018. С. 86– http://www.americanstudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2018/11/13-Dutchak-86-95.pdf
 9. Дутчак В. Народний музичний інструментарій гуцулів, бойків, лемків, русинів: компаративна характеристика, динаміка розвитку і сучасної репрезентації. LEMKOVIA, BOJKOVIA, RUSINY – dejiny, sučasnonost’, materialna a duchovna kultura. 2018. С. 240–251.
 10. Дутчак В. Творча і наукова діяльність Андрія Горняткевича (Канада) в контексті розвитку бандурного мистецтва України та діаспори. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Музичне мистецтво. № 2 (2018). Київ, 2018. С. 106–124. http://musical-art.knukim.edu.ua/article/view/153383
 11. Дутчак В. Концепт «метамистецтво» в осмисленні здобутків української діаспори. Музичне мистецтво ХХ століття: історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка (заг. ред. і упоряд. А. Душного). Дрогобич-Кельце-Каунас-Алмати-Баку: Посвіт, 2019. С. 56–63.
 12. Дутчак В. Дискографія капели бандуристів імені Тараса Шевченка Північної Америки. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Музичне мистецтво. Том 2, № 2 (2019). Київ, 2019. С. 173–188. http://musical-art.knukim.edu.ua/article/view/187443
 13. Дутчак В. Музичний інструмент як об’єкт етнодизайну (на прикладі української бандури). Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. пр. Кн. 2. / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. С. 329–336.
 14. Дутчак В. Взаємодія музичної та літературної площини мистецтва української діаспори (на прикладі композиторської творчості для бандури). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія та сучасність : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв: редактор-упорядник Л.І.Горіна. Рівне: Волин. обереги, 2019. С. 54–63.
 15. Дутчак В. Бандура і кітч. Кітч у мистецтві, етосі та вихованні Колективна моногрофія. Львів-Rzeszów: Растр-7, 2019. С. 44–55.
 16. Дутчак В. Творчість Лесі Українки і бандурне мистецтво української діаспори. Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки. Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної наукової конференції в Мюнхені (4.04 – 7.04.2019). Том ХІ. Укл. і заг.ред. Д. Блохин, М. Моклиця. Мюнхен-Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. С. 82–95.
 17. Дутчак В. Культурно-мистецькі здобутки Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка (США): до 100-річного ювілею колективу. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наукових статей (до 100 річчя Національної Академії наук України). Київ, 2019. С. 189–199. http://www.etnolog.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2093&Itemid=471
 18. Дутчак В. Бандуристи діаспори – вихідці з Галичини. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво.  Т.2.  № 1.  С. 102–116. http://musical-art.knukim.edu.ua/article/view/171794
 19. Дутчак В. Синергія творчості Володимира Луціва (Великобританія): до 90-річного ювілею митця. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 24. Том 1. С. 25–29. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/176712
 20. Dutczak V. Kobiece inspiracje w twórczości Denusa Siczyńskiego. Musica Galiciana: Kultura muzyczna Galicji w konteście stosunlów polsko-ukraińskich. Rzeszów: UR, 2019. S. 119–129.
 21. Дутчак В. Народно-інструментальне мистецтво на пограниччі України та країн Європи: традиція, інновація. взаємопливи. Na Pograniczach. O stosunkach spolechnych i kulturovych. Sanok: PWSZ, 2019. С. 113–126.

Загальна кількість монографій, опублікованих українською мовою – 6.

 1. Христина Фіцалович: «У ролях моя біографія…» / Загальна редакція, упорядкування, І розділ. – Івано-Франківськ : Вид. І.Третяк, 2008. 176 с.
 2. «Дзвеніть могутньо, святі бандури… До 40-річчя Івано-Франківської муніципальної капели бандуристів»: музично-краєзнавче видання. / у співавторстві з С.Я.Жовніровичем, М.О.Шевченко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. 148 с.
 3. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [колективна монографія]. Розділ «Музика». – К. : Знання, 2010. С. 172–178.
 4. Станіславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія / керівник авт. колективу, гол.ред. В.Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ : Манусткрипт-Львів, 2012. 584 с. (Розділ 4. Культурно-мистецька мозаїка Франкового міста, підрозділ 4.3. Музична культура – у співавторстві з Г.Карась. С. 464–487.).
 5. Культурно-мистецька панорама Івано-Франківська. 350-річчю наданню міста магдебурзького права присвячується. (розділи «Осередки творчих мистецьких спілок» С. 95–109; Вища музична освіта С. 117–128; у співавторстві з Г. Карась  розділи «Музична культура полі етнічного міста» – С. 31–72; «Установи клубного типу та центри дозвілля» С. 73–79. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 180 с.+60 іл.
 6. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. 488 с. + 72 іл.

Загальна кількість монографій або розділів колективних монографій, опублікованих у закордонних наукових виданнях англійською або мовами Європейського Союзу – 4.

 1. Dutchak V. Rethink The Timber of The Bandura. LÊ VÃN KHOA. USA, 2014. P. 371–375, 674–678.
 2. Dutchak V. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF COMPLEX RESEARCH OF UKRAINIAN DIASPORA ART. Art criticism:  challenges  of  the XXI  century :  collective  monograph  / A. I. Dushniy, V. G. Dutchak, A. Ya. Stashevskyi, M. Strenacikova, etc. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Р. 25-45.
 3. .Dutchak V. “INDEPENDENCE ERA” FOLKLORE FESTIVALS IN WESTERN UKRAINE: TYPOLOGY, CHARACTERISTIC, FUNCTIONS . The role of culture and art in social and humanitarian development of modern society : collective monograph / A. I. Dushniy, V. G. Dutchak, A. Ya. Stashevskyi, M. Strenacikova, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. Р. 18 – 35.
 4. Dutchak V. SOUND RECORDING DYNAMICS IN BANDURA ART OF UKRAINIAN DIASPORA IN THE XX – THE BEGINNING OF XXI CENTURIES. Culture and arts in the educational process of the modernity : collective monograph / A. I. Dushniy, V. G. Dutchak, Yu. Medvedyk, I. O. Stashevska, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. Р. 17 –37.

Упорядкування навчальних музичних видань – 5.

 1. Ой три шляхи широкії: Збірник романсів українських композиторів-класиків для голосу в супроводі бандури / Перекладення і упорядкування. Київ: Музична Україна, 1993. 55с.
 2. Аранжування для бандури /Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Музичне виховання» та «Музичне мистецтво». Івано-Франківськ: Плай, 2001. 90с.
 3. Любіть Україну / Збірник пісень для ансамблів бандуристів ./Упорядкування, аранжування, обробка.  Івано-Франківськ: Плай, 2003.  132с.
 4. Кобзареві струни: Вокальні твори на слова Т. Шевченка в супроводі бандури. / Упорядкування, аранжування, обробка, вступне слово.  Івано-Франківськ: Гостинець, 2004.  80с.
 5. «Христос родився!». Коляди на Різдво Христове. Уклав для фортепіано Денис Січинський : Нотне навчальне видання. Упорядкування та підготовка до друку Віолетти Дутчак та Ірини Новосядлої. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, 2012. 40 с.
 6. Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81855. Монографія «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ – початку ХХІ століття» / Дутчак В.Г. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, дата реєстрації – 27.09.2018.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81857. Похідний твір «Переклад і обробка пісні «Квітка-душа» для ансамблю (квартету) бандуристів» / Дутчак В.Г. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, дата реєстрації – 27.09.2018.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81858. Похідний твір «Переклад і обробка пісні «Червона калин, чого в лузі гнешся?» для вокально-інструментального ансамблю (квартету) бандуристів» / Дутчак В.Г. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, дата реєстрації – 27.09.2018.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81859. Похідний твір «Переклад і обробка пісні «Біля тополі» для вокально-інструментального ансамблю (квартету) бандуристів» / Дутчак В.Г. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, дата реєстрації – 27.09.2018.
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81860. Похідний твір «Переклад твору «Канон» для бандури і фортепіано» / Дутчак В.Г. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, дата реєстрації – 27.09.2018.

 

Діяльність

Солістка-бандуристка, педагог, науковець. Закінчила Львівську державну консерваторію ім. Миколи Лисенка за спеціальністю “Бандура” (1990). Лауреат Всеукраїнського конкурсу бандуристів (Івано-Франківськ, 1988). З 1990 р. – викладач класу бандури Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника, з 1999 р. – доцент кафедри музикознавства (2001). Член Національної спілки композиторів України (1998). Член Національної спілки кобзарів України (2002). Лауреат премії Івано-Франківської обласної організації ВУТ “Просвіта” ім. Марійки Підгірянки та обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. Дениса Січинського (2005). Кандидат мистецтвознавства. Тема дисертаційного дослідження “Розвиток професійних засад бандурного мистецтва 70-90-х років. Творчість і виконавство” (1996). Доктор філософії (2006). Професор (2012). Доктор мистецтвознавства (2014). Тема дисертаційного дослідження «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя в національно-культурному процесі ХХ – поч. ХХІ ст.». Член редколегії наукового вісника Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (серія “Мистецтвознавство”). Член редколегії часопису “Бандура” (Київ-Нью-Йорк). Автор науково-публіцистичних та музичних програм на Івано-Франківському обласному радіо. Автор чотирьох навчально-методичних посібників, численних публікацій наукового і навчально-методичного характеру з проблематики української музики, бандурного мистецтва України та діаспори, народної творчості. Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів бандуристів.

 

Контакти

Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ауд. 405, вул. Сахарова, 34а,

Навчально-науковий інститут мистецтв, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

violetta.dutchak@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]