ФАБРИКА-ПРОЦЬКА ОЛЬГА РОМАНІВНА

 

доктор мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформація

1975 року народження.

 1. У 1990 році закінчила ЗОШ №11 м. Івано-Франківська.
 2. У 1994 році — випускник музичного училища ім. Дениса Січинського (м. Івано-франківськ).
 3. У 1999 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю «Музичне виховання» (диплом ВА №11894810). Додаток до диплома спеціаліста/магістра з відзнакою. Здобула кваліфікацію викладача музики.
 4. Кандидатмистецтвознавства з 2008 року.

Кандидатську дисертацію захистила «25» січня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Львівської державної музичної академії імені М.В.Лисенка Міністерства культури і туризму України, номер диплома ДК №  045807.

 1. Основні етапи педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації:

01.09.2008 р. — переведена на в.о. доцента (0,75 ставки) кафедри народних інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до обрання за конкурсом (наказ №138-к від «24» жовтня 2008 р.);

01.09.2009 р. — переведена на повну ставку в. о. доцента кафедри народних інструментів і музичного фольклору Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника до обрання за конкурсом (наказ №157-к від «15» жовтня 2009 р.)

08.12.2009 р. — призначена на посаду доцента кафедри народних інструментів і музичного фольклору до 08.12.2014 р. (на п’ять років) у зв’язку з обранням за конкурсом на цю  посаду (наказ №13-к від «29» січня 2010 р.)

17.01.2014 р. — присвоєно вчене звання ДОЦЕНТА кафедри народних інструментів і музичного фольклору (протокол №1/02-Д) номер атестата доцента 12ДЦ № 037224, Київ.

01.09.2017 -01.09.2019 – навчання у докторантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

6. 11 травня 2021 року у на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.02 у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського (м. Київ) відбувся успішний захист на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Ольги Романівни Фабрики-Процької на тему «Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону в контексті ідентифікаційних процесів ХХ – початку ХХІ століть» за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). Диплом ДД № 011681 від 29 червня 2021 р.

 

Основні публікації

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Фабрика-Процька О. Збереження національних традицій на міжнародних фестивалях «Лемківська ватра». Вісник Прикарпатського університету. Мистетвознавство. 2009–2010. Вип. 17–18. Івано-Франківськ. С. 41–44. URL : https://art.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/9/2018/02/visnyk-myst-2009-17-18.pdf
 2. Фабрика-Процька О. Р. Лемківські пісні у сучасному репертуарі виконавців на народних інструментах. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І.Чайковського. Вип. 6. [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. С. 139–145.  
 3. Фабрика-Процька О. Р. Трансформація лемківської традиційної культури в Україні ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І.Чайковського. Вип.7. [ред. кол. Рожок В. І., Посвалюк В. Т. та ін.; упоряд. О. І. Коменда]. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. С. 369–374. 
 4. Фабрика-Процька О. Р. Збереження традицій русинів-українців Східної Словаччини у сучасний період: проблеми ідентифікації та асиміляції. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2011. Вип. 21–22. Івано-Франківськ. С. 152–157.
 5. Фабрика-Процька О. Р. Пісенний фольклор лемків у контексті національної культури України ХХІ століття. Мистецтвознавчі записки. Вип. 20. [ред. кол. Шульгіна В. Д., Романенкова Ю. В., Редя В. Я., Бітаєв В. А. та ін.] Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. «Міленіум», 2011. С. 295–302. URL : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=677413
 6. Фабрика-Процька О. Р. «Бескид» — оберіг лемківського пісенного фольклору. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 23. До 10-річчя Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2011. С. 186–194. URL : http://194.44.152.155/files/Visniki/visnyk-myst-2011-23.pdf
 7. Фабрика-Процька О.Р. Рекрутські та вояцькі народні пісні закарпатських лемків. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 28–29. Ч.ІІ. Івано-Франківськ. С. 199-202. URL : Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2014. Вип. 28–29. Ч.ІІ.URL : irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64
 8. Фабрика-Процька О.Р. «Вигнані з раю» лемки. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 30–31. Ч. ІІ. Івано-Франківськ. С. 201–203. URL : 194.44.152.155 › files › Visniki › mystectvo PDF
 9. Фабрика-Процька О.Р. Види трансформацій пісенного фольклору лемків України (сучасний період). Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2017. Вип. 36. С. 92–
 10. Фабрика-Процька О.Р. Діяльність громадсько-культурних лемківських організацій США, Канади та України ХХ століття. Питання культурології. КНУКіМ, Київ, 2017. Вип. 33. С. 109– URL : file:///C:/Users/1/Downloads/Pkl_2017_33_12%20(1).pdf
 11. Фабрика-Процька О.Р. Вечорниці («вечірки») русинів-лемків в контексті традиційної культури. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 37. С. 63–
 12. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка презентацій народного музичного мистецтва на фольклорних фестивалях українського західного пограниччя. Народознавчі зошити. №1 (145), Львів, 2019. С. 208– DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.01.208
 13. Фабрика-Процька О. Р. Характеристика суспільно-культурного середовища етнічних груп (русинів, лемків та руснаків) в історичному контексті. Питання культурології. Випуск 35. Київ, видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 226–237. DOI: 31866/2410-1311.35.2019.188820
 14. Фабрика-Процька О.Р. Динаміка культурної та етнічної ідентифікації на українському пограниччі в період сьогодення. Мистецтвознавчі записки. НАККіМ, Вип. 36. Київ, ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. С. 28–33. URL : https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Mystetstvoznavchi_zapysky/MZ_36.pdf
 15. Фабрика-Процька О. Фестиваль «Лемківська ватра» як важлива складова мистецької українсько-польської співпраці. Народознавчі зошити. № 1 (151). Львів, С. 200–206. DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.01.200
 16. Фабрика-Процька О. Діяльність Піддуклянського ансамблю пісні й танцю «PULS» (Пряшів) в контексті збереження духовної культури русинів та українців Східної Словаччини. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Зб. наук. праць. 2020. С.205–213. DOI: 10.31866/2410-1176.42.2020.207656 URL : file:///C:/Users/1/Downloads/207656-468725-1-PB%20(1).pdf
 17. Фабрика-Процька О. Р. Народнопісенні публікації митців Закарпаття в контексті історіографії. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І.Франка / ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Вид. дім «Гельветика», 2020. Вип. 28.Том 5. С. 204– DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/28.208919

СТАТТІ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ТА ЗБІРНИКАХ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-МЕТРИЧНИХ БАЗ

 1. Фабрика-Процька О. Р. Історіографія та проблематика досліджень музичного фольклору лемків України. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка [ред.-упоряд. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: видав. дім «Гельветека», 2018. Вип. Том 1. С. 60–65. URL : http://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/13.pdf
 2. Фабрика-Процька О.Р. Музичний фольклор як ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: видав. дім «Гельветика», 2018. Вип.20. Том 3. С. 46– URL : http://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/11-4.pdf
 3. Фабрика-Процька О.Р. Етнічна ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) крізь призму музичного фольклору. Соціально-гуманітарний вісник. Вип.20, 21. Харків: Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 77– 80. URL : http://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Vypusky-20-21.pdf
 4. Фабрика-Процька О.Р. Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації. Молодий вчений.  №8 (60), серпень 2018, Херсон, видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 32– URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/8.pdf
 5. Фабрика-Процкая О.Р. Развитие национальных и этнических идентичностей жителей Карпатской Руси в историческом контексте. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25. Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы і літературы НАН Беларусі ; навук. Рэд. А.І. Лакотка. Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 220–URL : http://www.imef.basnet.by/Sborniki/pytanni_25.pdf
 6. Фабрика-Процька О.Р. Діяльність суспільно-культурних лемківських організацій США і Канади ХХ ст. (загальна характеристика). Американська історія та політика: науковий журнал. №5. Київ, 2018. С. 95– URL : file:///C:/Users/1/Downloads/ahp_2018_5_12%20(1).pdf
 7. Фабрика-Процька О.Р. Функціонування словацько-українського пісенного фольклору на прикладі фестивалю «Маковицька струна»). Вісник КНУКіМ. Серія «Музичне мистецтво». Том 2, №1, Київ, 2019. С.71–79. URL : DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171790
 8. Фабрика-Процька О.Р. Постать Юрія Костюка в контексті української музичної культури. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 24. Том 2. С.46– URL : DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/24.176798
 9. Фабрика-Процька О.Р. Народні колядки в контексті обрядової культури лемків. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич. Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 25. С. 49– URL : DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.0/25.178936
 10. Fabryka-Protska Olga. MUSEUM-SKANSENS OF LEMKO’S CULTURE IN THE CONTEXT OF THE APPROVAL AND CONSERVATION OF UKRAINIAN IDENTITY. Word Science, № 8(48) Vol.3, August 2019. RS Global Sp. z O.O., Warshawa, Poland. S. 50–53. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31082019/6647
 11. Фабрика-Процька О.Р. Пісенність бачвансько-сремських русинів Воєводини у спадщині фольклористів кінця ХІХ – І половини ХХ ст. Українці Хорватії. Матеріали та документи. Кн.4. [Упор. С. Бурда]. Загреб: Українська громада Республіки Хорватія, Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар», 2021. С.103-109.
 12. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка вибіркових дисциплін з музичної регіоналістики в Навчально-науковому Інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Scientific and pedagogical internship «Experience of teaching disciplines in the field of culture art in Ukraine and EU countries: traditions and new approaches» : Internship proceedings, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С. 53-58.
 13. Yaroslav SverliukOlga OleksiukDmytro MazurOlga FabrykaProtskaOlena RebrovaLiliia SverliukActualization of the professional self-concept in the future orchestra conductors training. LAPLAGE EM REVISTA Publisher:UNIV FED SAO CARLOS , RODOVIA WASHINGTON LUIS, KM 235, SAN CARLOS, SAO PAULO, BRAZIL, 13565-905 ISSN / ISSN: 2446-6220 Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index. 2021-07-27 p.1-12
 14. Фабрика-Процька О.Р. Історіографія українського пісенного фольклору східної СловаччиниХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier.Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2021. S.645-652.

РОЗДІЛИ У ІНОЗЕМНИХ КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ

 1. Fabryka-Protska O. Song folklore as an important element in the Lemkos cultural identity (Пісенний фольклор лемків як фактор збереження культурної ідентичності). Na Pograniczach. O stosunkach spolecznych I kulturowych. Redakcja naukowa: Robert Lipelt. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok, 2018. S.71–80.
 2. Fabryka-Protska O. Piduklyansky Ukrainian folk ensemble (PUNA-PULS) – popularize of folk traditions of the Ukrainian-Slovak borderland. (Піддуклянський український фольклорний ансамбль (ПУНА-ПУЛЬС) – популяризатор фольклорних традицій українсько-словацького пограниччя). Na Pograniczach. Z odleglej I bliskiej przeszlosci. Studia o stosunkach kulturowych. Redakcja naukowa: Robert Lipelt Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok, 2019. S. 127–141.
 3. Fabryka-Protska O. Folklore tradition as a system of the Ukrainian diaspora spiritual and cultural symbols // ART SPIRITUAL DIMENSIONS OF UKRAINIAN DIASPORA: collective scientific monograph (Dutchak V., Karas’ H., Dundiak I., Kozinchuk V., Kukuruza N., Novosiadla I., Fabryka-Protska O., Duda L., Fedorniak N., Obukh L., Kurbanova L., Sloniovska O.). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2020.
 4. Фабрика-Процька О. Р. Характеристика суспільно-культурного середовища етнічних груп (русинів, лемків та руснаків) в історичному контексті. Українці Хорватії. Матеріали та документи. Кн. 2. [Упор. Я. Бурда.] Загреб: Українська громада Республіки Хорватія, Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар», 2020. С. 256–263.https://istorstudio.kubg.edu.ua
 5. Фабрика-Процька О.Р. Пісенність бачвансько-сремських русинів Воєводини у спадщині фольклористів кінця ХІХ – І половини ХХ ст. Українці Хорватії. Матеріали та документи. Кн.4. [Упор. С. Бурда]. Загреб: Українська громада Республіки Хорватія, Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар», 2021. С.103-109.
 6. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка вибіркових дисциплін з музичної регіоналістики в Навчально-науковому Інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».Scientific and pedagogical internship «Experience of teaching disciplines in the field of culture art in Ukraine and EU countries: traditions and new approaches» : Internship proceedings, June 21 – July 31, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С. 53-58.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Фабрика-Процька О.Р. Збереження та відродження лемківської музичної культури на Західній Україні на межі ХХ-початку ХХІ ст. Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України (на пошанування 90-ї річниці від дня народження Михайла Фіголя): зб. наук. пр. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; редколегія: Цепенда І.Є., Загороднюк А.В., Грицан А.В., Бойчук Б.В., Дутчак В.Г., Кузенко П.Я. Івано-Франківськ: «ЯРИНА», 2017. С. 282–286.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Пісні українців-русинів Сербії у творчому доробку фольклористів кінця ХІХ-першої половини ХХ століття. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати: Посвіт, 2018. Вип.4. С. 293–299. https://scholar.google.com.ua/citations?user=FZHNa04AAAAJ&hl=ru#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DFZHNa04AAAAJ%26citation_for_view%3DFZHNa04AAAAJ%3AabG-DnoFyZgC%26tzom%3D-120
 3. Фабрика-Процька О.Р. Джерелознавчі та соціокультурні аспекти дослідження музичного фольклору пограниччя. Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика: зб. наук. пр. інституту мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. [Загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку: Посвіт, 2019. Вип.5. С.135–143.
 4. Фабрика-Процька О.Р. Виконавська діяльність народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина» у контексті розвитку українського народно-пісенного мистецтва (до 50-річного ювілею). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіст. ун-т, Ін-т мистецтв; редактор-упорялник Л.І. Горіна. Рівне: Волин. Обереги, 2019. С. 114–122.
 5. Фабрика-Процька О.Р. Лемківська культура у музейному просторі // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: творчі діалоги. Зб. наук. пр. / Наук. ред., упор. С. Садовенко. Київ : НАКККіМ, 2020. 400 с. С. 160–174.

МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:

 1. Фабрика-Процька О.Р. Суспільно-політична і культурно-мистецька діяльність лемківських товариств на сучасному етапі. Народознавчі студії пам’яті В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку» : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 29 жовтня 2009. Київ : ДАКККіМ. 211–215.
 2. Фабрика-Процька О.Р. Збереження національних традицій на міжнародних фольклорних фестивалях «Лемківська ватра». Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конгресу української діаспори): зб. матер. третьої Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. С. 555–558.
 3. Фабрика-Процька О.Р. Збереження традицій народнопісенної творчості русинів-лемків Східної Словаччини. Народознавчі студії В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті»: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації, Київ, 21-22 жовтня 2010 р. – Київ: ТОВ Видавництво «Сталь», 2010. С. 350–356.
 4. Фабрика-Процька О.Р. Етнічна музика в Україні в період сьогодення. Х культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Українська культура: виклики сьогодення: зб. матер. [упор. наук. ред.С.М.Садовенко], Київ, 31 травня 1 червня 2012 р. Київ: НАКККіМ, 2012. С.477–480.
 5. Фабрика-Процька О. Р. Діяльність лемківських товариств на Україні в період сьогодення: реалії та перспективи. Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. «Цього забути не можна!..», присвяч. 65-річчю депортації українців з території Польщі на Східну Україну (Луганськ, 2 жовт. 2009). Луганськ, 2010. С. 53–56.
 6. Фабрика-Процька О. Р. Лемківський фольклор у наукових студіях України і діаспори ХХ–ХХІ ст. Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…»: зб. матер. четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV Міжнародного конгресу світового українства), Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 590–596.
 7. Фабрика-Процька О.Р. Напрями вивчення лемківського фольклору ХХ –ХХІ ст. Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації: ХІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники : С.М. Садовенко, З.О. Босик]. Київ, 28-29 травня 2013. Київ: НАКККіМ, 2013. С. 136–147.
 8. Фабрика-Процька О.Р. Народний музичний інструментарій Польщі та України: сфери побутування. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 4. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. S.193–
 9. Фабрика-Процька О.Р. Пісенний фольклор лемків України: традиції та сучасність. «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття»: зб. матер. IV Міжнародної науково-творчої конференції. Київ, Одеса, 28-30 квітня 2015 р. С. 184–186.Фабрика-Процька О.Р. Трансформація пісенного фольклору лемків України у період сьогодення.Національні культури в глобалізованому світі: зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. К., КНУКіМ, 2017. С. 155–157.URL :  http://kf.knukim.edu.ua/71-materiali-vseukrajinskoji-naukovoji-konferentsiji.html
 10. Фабрика-Процкая О.Р. Музеи лемковской культуры как центры сохранения духовной и материальной  культуры украинского субэтноса. Зборнік дакладау і тэзсау VIII Міжнароднай навукова-практычнай канфереэнцыі «ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНЫ СТАН КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВА культуры и искусств» (Мінск, Беларусь 7–8 верасня 2017года). / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняу беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 777–
 11. Фабрика-Процька О.Р. Пісенна культура лемків України як предмет культурологічного дослідження: збірник матеріалів VI Medzinarodne Karpatske Sympozium «Lemkovia, Bojkovia, Rusinidejiny, sucasnost, materialna a duchovna kultura» k Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a Akcie «Visla» v Polsku v roku 1947. Tomus VII, Cast 2. Editori: Michal Smigel, Bogdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kozakevych. Vydavatel: Belianum. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozoficka fakulta. Banska Bystrica, 2018. С. 227–239.
 12. Фабрика-Процька О.Р. Народний музичний інструментарій Польщі та України: сфери побутування. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development for Ukraine and Poland». Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Volume 4. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. S.193–
 13. Фабрика-Процька О.Р. Специфіка регіонально-культурної ідентичності українсько-європейського пограниччя в період сьогодення. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 р. М-во культ. України; Нац. Акад.. кер. кадрів культ. І мистецтв. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 98–100. URL : http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/4490/document.pdf
 14. Фабрика-Процька О.Р. Етнокультурна специфіка українців-русинів Східної Словаччини. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі, матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2019 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С.74–78.
 15. Фабрика-Процкая О.Р. Вопросы идентификации украинцев Словакии в современный период. Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2020. С. 708–710.

 

Діяльність

На сторінках обласної газети «Галичина» за 24-30 грудня 2021 р. було опубліковано розгорнуту статтю про монографію «Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону: традиція, трансформація, ідентифікація» доктора мистецтвознавства, професора кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Ольгу Романівну ФАБРИКУ-ПРОЦЬКУ (автор статті Заслужений журналіст України Іван Гаврилович)

Мистецька палітра – Ольга Фабрика Процька – YouTube

www.youtube.com/watch?v=v6VIRWinLm0

20 серп. 2013 р. – У цьому випуску „Мистецької палітри” Ольга ФабрикаПроцька, кандидат мистецтвознавства, автор монографії „Пісенна культура лемків України ХХ – ХХІ ст.”

2. Організація та проведення зі студентами ІІ, ІІІ, ІV, V курсів «Музичне мистецтво» у співавторстві із кафедрою хореографічно-театрального мистецтва фольклорно-етнографічного свята «Андріївські вечорниці» (10.12.2015 р.)

 

 

 

Звіт навчальної фольклорної практики

ІІІ курс,денна форма навчання,спец.”Музичне мистецтво”,Шкварок Діана,Сливка Оксана,Габор Мар’ян, Матіос Владислав,Івасюк Дмитро,Кочержат Святослав.

 

Контакти

Кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, ауд. 405, вул. Сахарова, 34а,

Навчально-науковий інститут мистецтв, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

olha.fabryka-protska@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника