ОБУХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

кандидат мистецтвознавства,

концертмейстер

 

[tabs active=”1″ vertical=”no”] [tab title=”Персональна інформація” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

член Всеукраїнської музичної спілки (2012), кандидат мистецтвознавства (2014).

Народилася 31 жовтня 1981 р. в с. Верхній Березів Косівського району Івано-Франківської області. З 1991 до 1998 рр. навчалася в Коломийській гімназії №1 імені Михайла Грушевського та Коломийській дитячій музичній школі №1, з 1998 до 2001 рр. навчалася на музичному відділі Коломийського педагогічного коледжу, з 2001 до 2004 рр. – в Інституті культури і мистецтв Прикарпатського університету ім. В. Стефаника за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання» та отримала кваліфікацію «Викладач музики і співу», 2009 до 2012 – аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури на тему: «Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (поч. ХХ – ХХІ ст.)» захищена в спеціалізованій вченій раді Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка в 2014 році.

Лаборант (2007), концертмейстер (2009), викладач (2014), старший викладач (2018) кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Нагороджена грамотою Івано-франківського міського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (2005), Дипломами Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (2005–2007), Дипломом лауреата І Міжнародного фестивалю-конкурсу ретро-музики ім. Б. Весоловського (2015, м. Львів) як учасник та керівник вокального колективу «Ладо».

[/tab] [tab title=”Основні публікації” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Основні публікації

Монографії

Колективні:

 1. Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті: [монографія] / за ред. д-ра мистецтвозн., проф. Ганни Карась; упорядн.: Ганна Карась, Людмила Обух. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 250 с.

Навчально-методичні праці

 1. Обух Л. В., Шегда Л. В. Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу «Читка хорових партитур» для студентів вищих музичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напрямів підготовки (галузь знань) 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацій 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Музичне мистецтво» освітнього рівня «Бакалавр». Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. 28 с.

Статті:

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Обух Л. Українська музична освіта на теренах міжвоєнної Чехословаччини. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство». Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2008. Вип. ХІV. С. 69–74.
 2. Обух Л. Типологія освітніх інституцій кобзарського мистецтва українського зарубіжжя (за матеріалами журналу «Бандура»). Музикознавчі студії: Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка / ред.-упор. О. Катрич, А. Душний, Б. Пиц. Дрогобич : Посвіт, 2009. Вип. 21. С. 49–58.
 3. Обух Л. Особливості музичної освіти у літніх кобзарських таборах США та Канади. Культурно-мистецьке середовище : творчість та технології : зб. матеріалів Третьої міжн. наук.-творчої конф. 11–12 листопада 2009 р. К. : ДАКККіМ, 2009. С. 209–211.
 4. Обух Л. Фортепіанна освіта українців в умовах переходових таборів у Німеччині після Другої світової війни: збереження традицій та інтеграція в західноєвропейський культурний простір. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство». Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2009–2010. Вип. ХVІ–ХІІІ. С. 74–79.
 5. Обух Л. Збереження надбань української церковної хорової музики на прикладі видань УПЦ в США. Наукові записки. Серія «Культурологія». Острог: Вид-во національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 6. С. 56–63.
 6. Обух Л. Музична освіта засобами Інтернету (на прикладі діяльності окремих виконавців західної діаспори). Культура України: зб. наук. пр. / [за загал. редакцією В. М. Шейка]. Х. : ХДАК, 2010. Вип. 30. С. 222–228.
 7. Обух Л. Особливості музичної освіти в дитячих музичних закладах Софії Дністрянської (за архівними матеріалами Закарпатського краєзнавчого музею). Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць ДАКККіМ. Вип. 21. – К. : Міленіум, 2012. С. 264–272.
 8. Обух Л. Український музичний інститут Америки : збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. № 3. С. 108–114.
 9. Обух Л. Культурно-освітня діяльність українців у Східній Словаччині (методичне забезпечення навчального процесу в середині ХХ ст.). Актуальні питання культурології. Рівне : РДГУ, 2014. Вип. 14. С. 69–72.
 10. Обух Л. Навчально-методичне забезпечення української західної діаспори: посібники та підручники зі спеціальних музичних предметів. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство». Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2014. Вип. 28–29. С. 140–146.
 11. Обух Л. В. Роль засобів масової інформації в музично-освітніх процесах української західної діаспори. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. № 2. С. 9–15.
 12. Обух Л. Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія : І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 23.  С. 181–186.
 13. Обух Л. Мистецька складова культурно-громадської діяльності Ганни Карась. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство». На пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. С. 36–43.
 14. Молодій О., Обух Л. Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка] / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 157. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 106–110.
 15. Обух Л. Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі Дяківсько-регентського інституту Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка] / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 157. Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017.  С. 181–185.
 16. Обух Л. Роль тренінгів та майстер-класів у розвитку психофізіологічної свободи студентів-співаків. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 17. C. 250–253.
 17. Обух Л., Дирів І. Степан Пушик: про таких, як Володимир Івасюк, кажуть, що вони грішні первородним гріхом таланту. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. пр. інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [заг. ред. та упор. А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. Вип. 4. С. 352–357.
 18. Обух Л. Фестиваль «Прикарпатська весна» як приклад продюсування професійного музичного мистецтва на Прикарпатті. Українська музика. 2018/2 (28). С. 91–97.
 19. Обух Л. В. Особливості підготовки менеджерів музичної культури у вищих мистецьких навчальних закладах. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства / За ред. Проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 18. C. 72–76.

Статті у зарубіжних періодичних виданнях 

 1. Обух Л. Детское музыкальное образование украинской диаспоры в послевоенной Германии как фактор сохранения национальной идентичности. Europäische FachoschuleEuropean Applied Sciences. Stuttgart : ORT Publishing, 2012. November–December, № 1. С. 29–31.
 2. Lyudmila Obukh. The role of training courses and master classes in the development of student musicians psychophysiological freedom // Web of Scholar International academy journal. – 1(19), Vol.5, January 2018. – P.27-29.
 3. Обух Людмила. Коуч-технології, тренінги та майстер-класи як складові музичного менеджменту в соціокультурному просторі України // World Sciense. – Vol.6, March 2018. – С. 43-46.
 4. Обух Л. Особливості проведення музичних занять у вищій школі на сучасному етапі: коуч-технологічні прийоми // Science Review. – 3(10), March 2018. – Vol. 7. – С. 69–73.
 5. Obukh Lyudmila Vasylivna. Project as a type of communication marketing program of art music in strategic management. Scientific journal European journal of humanities and social sciences № 1 2019Vienna: Premier Publishing s.r.o. 2019. Р. 38–40. DOIhttps://doi.org/10.29013/EJHSS-19-1-38-40 (if – №248).

 

Статті у збірниках наукових статей, матеріалів конференцій, енциклопедичних словниках

 1. Обух Л. Особливості музичної освіти у літніх кобзарських таборах США та Канади. Культурно-мистецьке середовище : творчість та технології : зб. матеріалів Третьої міжн. наук.-творчої конф. 11–12 листопада 2009 р. К. : ДАКККіМ, 2009. С. 209–211.
 2. Обух Л. Збереження українських музично-освітніх традицій в діяльності Науково-Богословського Інституту в США. Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конґресу української діаспори): збірник матеріалів третьої Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. С. 450–454.
 3. Обух Л. Збереження національних музично-освітніх традицій у діяльності вихідців з Прикарпаття – педагогів Українського Музичного Інституту Америки у США. ХІІ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Освітянське краєзнавство : досвід, проблеми, перспективи» присвячена 200-річчю від дня народження українських просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича (6–7 жовтня 2011 року): зб. матеріалів. Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2011. С. 295–307.
 4. Обух Л. Методичне забезпечення навчального процесу українців Східної Словаччини середини ХХ ст. Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні…»: зб. матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV Міжнародного конґресу світового українства). Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 82–85.
 5. Обух Л. Навчально-методичне забезпечення музичної освіти західної діаспори. «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм»: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 24–25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ) / ред.-упор. В. Дутчак. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. С. 32–36.
 6. Обух Л. Підготовка фахівців на семінарах хорових диригентів у Канаді ІІ пол. ХХ ст. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25‒26 жовтня 2013 р.) / [ред.-упоряд. Г. Карась, Л. Серганюк]. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. С. 78‒81.
 7. Обух Л. Музично-освітня діяльність в духовних закладах українського зарубіжжя. Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип. VІ : Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського собору / За аг. ред. д. філос. н., д. богосл. (теол.) С. Р. Кияка. Івано-Франківськ : Маргітич О. І., 2014. С. 281–287.
 8. Обух Л. Особливості навчального процесу в Українському католицькому університеті ім. св. Климента в Римі (на матеріалі архіву І. Соневицького). Мистецька культура : історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 лист. 2014 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; ред.-упор. : О. Осядця, В. Пасічник; відп. ред. Л. В. Снісарчук. Львів, 2014. С. 95 – 97.
 9. Обух Л. В. Особливості формування і становлення першого ступеня музичної освіти української західної діаспори. Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р. К. : НАКККіМ, 2014. С. 111 – 114.
 10. Обух Л. Збереження національної ідентичності завдяки музично-педагогічному матеріалу українських композиторів-емігрантів. VІІІ Всеукраїнська «Музична освіта України : проблеми теорії, методики, практики» та V Міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 30 квітня – 1 травня 2015 р., м. Дрогобич): зб. матеріалів та тез / [ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц]. Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 25–28.
 11. Обух Л. Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання). Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2015. Вип. 13. С. 130 – 138.
 12. Обух Л. Збереження надбань української церковної хорової музики на прикладі видань УПЦ в США. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки / [ред.-упор. Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Інститут мистецтв, кафедра хорового диригування ім. В. Їжака. Івано-Франківськ: Видавництво «Лілея-НВ», 2015. С. 59–65.
 13. Обух Л. Внесок Василя Завітневича у розвиток української культурно-мистецької освіти. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки / [ред.-упор. Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. Нац. ун-т ім. В. Стефаника», Навчально-науковий інститут мистецтв, каф. методики музичного виховання і диригування. Івано-Франківськ: 2016. С. 41–46.
 14. Обух Л. В. Роль інноваційних засобів навчання у розвитку виконавської свободи студентів-співаків. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20–21 квітня 2017 р. Мукачево: РВВ МДУ, 2017. С. 297–300.
 15. Обух Л. Співак Орест Цимбала як організатор мистецьких проектів. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики та концепції сьогодення: зб. наукових праць / Відп. за випуск С. М. Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 37–42.
 16. Обух Л. В. Дні музики Мирослава Скорика: ювілейні проекти до 80-ліття маестро в Україні. Тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» 1-2 листопада 2018 року. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. С. 45–47.
 17. Обух Л. Музичний проект як різновид функціонального менеджменту. Сучасний рух науки: тези доп. VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 804–808.
 18. Обух Л. Проект «Три С» : український музичний менеджмент у сфері академічної музики. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації: зб. наук. праць / Упор., наук. ред. С. Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 126–129.
 19. Обух Людмила. Становлення менеджменту академічної музики в соціокультурному просторі України. Development of modern    technologies    and    scientific potential  of  the  world: coll.  of  scientific  papers  «ΛΌГOΣ» with  materials   of   the   International   scientific – practical   conf., London, July 2, 2019. London: NGO «European  Scientific Platform»,  2019.  V. 3. P 129-131.
[/tab] [tab title=”Діяльність” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Професійна діяльність

Охоплює навчальні дисципліни: практично-індивідуальні «ФАХ», «Читка хорових партитур» напрямів підготовки (галузь знань) 01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво» спеціальностей 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», 025 «Музичне мистецтво» спеціалізацій 014.13 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Музичне мистецтво» освітнього рівня «Бакалавр».

Впродовж навчально-педагогічної діяльності керувала дипломними та магістерськими роботами (1 – бакалаврська, 2 – дипломні, 5 – магістерських).

Випустила п’ять магістрів-музикознавців:

 1. 2017 р. Дровалюк Віталій Олександрович. «Інтонаційний самоконтроль в процесі підготовки студента-вокаліста».
 2. 2018 р. Левінська Наталя Михайлівна. «Темброве забарвлення як компонент якості співацького голосу».
 3. 2018 р. Федій Зоряна Дмитрівна. «Практичні засади формування вокальної майстерності співака як педагогічна проблема».
 4. 2018 р. Завальнюк Христина Вікторівна. «Специфіка підготовки до регентської діяльності в контексті професійної диригентської освіти Прикарпаття».
 5. 2018 р. Дирів Іванна Миколаївна. «Фестиваль «Червона рута» як феномен української естради».

Керівництво студентськими науковими роботами

 1. Махняк В. Теоретико-методологічні концепції щодо удосконалення співацької діяльності на сучасному етапі. Еврика – ХVІІ : збірник студентських наукових праць. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. С. 139–140.
 2. Завальнюк Х. В. Івано-Франківський дяківсько-регентський інститут: історія становлення та перспективи розвитку. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20–21 квітня 2017 р. – Мукачево: РВВ МДУ, 2017. С. 25–28.
 3. Завальнюк Х. В. Специфіка підготовки диригента-регента до богослужбового хорового виконавства на Прикарпатті. Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна». Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 17. С. 225–240.
 4. Дирів І. Роль фестивалю «Червона Рута» у становленні та розвитку національного шоу-бізнесу. Мукачево. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. Матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 19-20 квітня 1918 р. Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. С. 16–19.
 5. Обух Л., Дирів І. Степан Пушик: про таких, як Володимир Івасюк, кажуть, що вони грішні первородним гріхом таланту. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2018. Вип. 4. С. 352–357.

Творча діяльність

Художній керівник вокального колективу «Ладо», учасник Архикадедрального камерного хору «Кредо», хору Мистецького об’єднання «Елегія», веде концертну діяльність в Івано-Франківську та області, містах України та зарубіжжя. Член оргкомітету ІІ Відкритого всеукраїнського студентського конкурсу хорових диригентів (2016, м. Івано-Франківськ), VІ Обласного відкритого конкурсу вокального мистецтва імені Іри Маланюк (2018, м. Івано-Франківськ).

[/tab] [tab title=”Контакти” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; obukhmila@gmail.com

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]